لطفا متریال مورد نظر را انتخاب کنید و از سوییج on/off برای تغییر حالت خاموش و روشن استفاده کنید.

نور

متریال

Agatona

Agatona

Black Crystal

Black Crystal

Dark Blue Agate

Dark Blue Agate

Dark Smoky Quartz

Dark Smoky Quartz

Desert Jasper

Desert Jasper

Elegant Gray Agate

Elegant Gray Agate

Golden Crystal

Golden Crystal

Golden Crystal Extra

Golden Crystal Extra

Natural Crystal

Natural Crystal

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Green Skin Agate

Green Skin Agate

Light Blue Agate

Light Blue Agate

Red River Agate

Red River Agate

Red River Agate - Extra

Red River Agate - Extra

River Agate

River Agate

Tiger IRon Wave

Tiger IRon Wave

Milky Quartz

Milky Quartz

Smoky Quartz

Smoky Quartz

Strieta Green Agate

Strieta Green Agate

Sodalite

Sodalite