لطفا متریال مورد نظر را انتخاب کنید و از سوییج on/off برای تغییر حالت خاموش و روشن استفاده کنید.

نور

متریال

Agatona

Agatona

Milky Quartz

Milky Quartz

Natural Crystal

Natural Crystal

River Agate

River Agate

Red River Agate

Red River Agate

Red River Agate Extra

Red River Agate Extra

Black Crystal

Black Crystal

Light Blue Agate

Light Blue Agate

Dark Blue Agate

Dark Blue Agate

Smoky Quartz

Smoky Quartz

Dark Smoky Quartz

Dark Smoky Quartz

Desert Jasper

Desert Jasper

Elegant Gray Agate

Elegant Gray Agate

Golden Crystal Extra

Golden Crystal Extra

Golden Crystal-Extra

Golden Crystal-Extra

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Green Skin Agate

Green Skin Agate

Sodalite

Sodalite

Strieta Green Agate

Strieta Green Agate

Tiger IRon Wave

Tiger IRon Wave