لطفا متریال مورد نظر را انتخاب کنید و از سوییج on/off برای تغییر حالت خاموش و روشن استفاده کنید.

نور

متریال

Black Crystal

Black Crystal

Elegant Gray Agate

Elegant Gray Agate

Agatona

Agatona

Golden Crystal - Extra

Golden Crystal - Extra

Natural Crystal - Extra

Natural Crystal - Extra

Natural Crystal

Natural Crystal

Green Skin Agate

Green Skin Agate

Light Blue Agate

Light Blue Agate

Dark Blue Agate

Dark Blue Agate

Red River Agate - Extra

Red River Agate - Extra

Red River Agate

Red River Agate

River Agate

River Agate

Strieta Green Agate

Strieta Green Agate

Dark Smoky Quartz

Dark Smoky Quartz

Smoky Quartz

Smoky Quartz

Milky Quartz

Milky Quartz

Sodalite

Sodalite

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Tiger Iron Wave

Tiger Iron Wave

Desert Jasper

Desert Jasper