لطفا متریال مورد نظر را انتخاب کنید و از سوییج on/off برای تغییر حالت خاموش و روشن استفاده کنید.

نور

متریال

Black Crystal

Black Crystal

Green Skin Agate

Green Skin Agate

Elegant Gray Agate

Elegant Gray Agate

Light Blue Agate

Light Blue Agate

Strieta Green Agate

Strieta Green Agate

Agatona

Agatona

River Agate

River Agate

Golden Crystal

Golden Crystal

Golden Crystal - Extra

Golden Crystal - Extra

Red River Agate

Red River Agate

Red River Agate - Extra

Red River Agate - Extra

Dark Smoky Quartz

Dark Smoky Quartz

Smoky Quartz

Smoky Quartz

Milky Quartz

Milky Quartz

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Gold Tiger Eye

Tiger Iron Wave

Tiger Iron Wave

Sodalite

Sodalite

Desert Jasper

Desert Jasper